SEO reseach – tốc độ load trang

SEO reseach – tốc độ load trang

tốc độ websiteTrong buổi thảo luận SEO reseach chiều qua tại Viet Solution thì mọi người nói rất nhiều về vấn đề tốc độ website. cũng giống như Ram quyết định 20% tốc dộ của máy, thì tốc độ load của website quyết định 20% thứ hạng của web.

trong 14 cách tối ưu hóa tốc độ load website màViet Solution đã trình bày cho người dùng , buổi thảo luận này xoay quanh việc bàn về CSS sprites, kiểm tra tốc độ website và cách đặt back link hiệu quả. xem thêm SEO reseach – tốc độ load trang

Tạo kiểu HTML với CSS

CSS đã được giới thiệu cùng với HTML 4, để cung cấp một cách tốt hơn để các phần tử HTML style .

CSS có thể được thêm vào HTML trong những cách sau đây:

  • Nội bộ – bằng cách sử dụng <style> yếu tố trong phần <head>
  • Nội tuyến – bằng cách sử dụng phong cách thuộc tính trong các phần tử HTML
  • Bên ngoài – sử dụng CSS bên ngoài tập tin

Cách ưa thích để thêm CSS vào HTML, là đặt cú pháp CSS trong file CSS riêng biệt. Xem “Tạo kiểu HTML với CSS” »