IAB Standard – Kích thước tiêu chuẩn của banner quảng cáo trực tuyến

Dưới đây là những mẫu quảng cáo theo tiêu chuẩn IAB (http://www.iab.net/guidelines/508676/508767/ad_unit ) để các bạn tham khảo.

1. Quảng cáo dạng hình chữ nhật và dạng cửa sổ

(Độ lớn file được khuyến nghị là 40k)

 • – Chữ nhật cỡ trung bình (Medium Rectangle) : 300 X 250
 • – Cửa sổ vuông (Square Pop-Up) : 250 X 250
 • – Chữ nhật dọc (Vertical Rectangle) : 240 X 400
 • – Chữ nhật lớn (Large Rectangle) : 336 X 280
 • – Chữ nhật (Rectangle) : 180 X 150
 • – Cửa sổ phía dưới (Pop-Under) : 720 X 300
 • – Chữ nhật 3:1 (3:1 Rectangle) : 300 X 100

2. Quảng cáo dạng biểu ngữ (banner) và nút bấm (button)

(Trong ngoặc là độ lớn của file theo khuyến nghị)

 • – Biểu ngữ đầy đủ (Full Banner) : 468 X 60 (40k)
 • – Nửa biểu ngữ ((Half Banner) : 234 X 60 (30k)
 • – Thanh bar nhỏ (Micro bar) : 88 X 31 (10k)
 • – Nút bấm 1 (Button 1) : 120 X 90 (20k)
 • – Nút bấm 2 (Button 2) : 120 X 60 (20k)
 • – Biểu ngữ dọc (Vertical Banner) : 120 X 240 (30k)
 • – Nút bấm vuông (Square Button) : 125 X 125 (30k)
 • – Bảng (Leaderboard) : 728 X 90 (40k)

3. Dạng quảng cáo chạy dọc (Skyscraper)

(Độ lớn file được khuyến nghị là 40k)

 • – Cột dọc rộng (Wide Skyscraper) : 160 X 600
 • – Cột dọc (Skyscraper) : 120 x 600
 • – Quảng cáo nửa trang (Half Page Ad) : 300 x 600

Đơn vị được tính theo Pixel, thời gian chuyển động (Animation Length) theo khuyến nghị là 15 giây.

Thắng Nguyễn